Nieuws

Algemene Leden vergadering

Geachte leden, oudleden en donateurs van de Hilversumsche Cricket Club,

De sint is net het land uit en de winter laat zich steeds beter voelen.

Voor het einde van het jaar is er nog één belangrijke vergadering: onze Algemene Leden Vergadering.

Deze zal op donderdag 22 december 2022 om 20:00 uur plaatsvinden, in het OSO Clubhuis aan ’t Jagerspaadje 28, 1231 KJ te Loosdrecht.

De avond zal vanzelfsprekend in het teken staan van het afgelopen jaar, de financiële stand van zaken, de plannen van het bestuur, een vooruitblik op het komende seizoen.

Middels de volgende link “Agenda ALV” kunt u de agenda van de ALV inzien en de notulen van de vorige vergadering zijn via de volgende link te downloaden “Notulen ALV 2022”.

Wij hopen u te mogen verwelkomen. Aanmelden of afmelden kan via deze link

Giuseppe (Guus) Pluchino

Secretaris

Anual GENERAL MEETING

Dear members, former members and donors of the Hilversumsche Cricket Club,

Sinterklaas has just left the country and winter is becoming noticeable.

There is one more important meeting before the end of the year: our Anual General Meeting.

This will take place on Thursday December 22, 2022 at 8:00 PM, in the OSO Clubhouse at ’t Jagerspaadje 28, 1231 KJ in Loosdrecht.

The evening will of course be devoted to the past year, the financial state of affairs, the plans of the board, and a preview of the coming season.

Via the following link “AGM Agenda” you can view the agenda of the AGM and the minutes of the previous meeting can be downloaded via the following link “AGM 2022 Minutes”.

We hope to welcome you. You can register or unsubscribe via this link

Giuseppe (Guus) Pluchino

Secretary

Season start

Dear members,

The necessary preparations have been made in recent weeks and the cricket pitch will be laid again this week.

The competition starts next weekend and all matches are included in the agenda.

We hope to see you in our clubhouse during the home games.

Seizoenstart

Beste leden,

De afgelopen weken hebben de nodige voorbereidingen plaatsgevonden en deze week wordt de cricket pitch weer aangelegd.

Aankomend weekend start de competitie en in de agenda zijn alle wedstrijden opgenomen.

We hopen jullie dan ook graag in ons clubhuis tegen te komen tijdens de thuiswedstrijden.

Season start

Dear members,

The necessary preparations have been made in recent weeks and the cricket pitch will be laid again this week.

The competition starts next weekend and all matches are included in the agenda.

We hope to see you in our clubhouse during the home games.

Club Collect

Beste leden,

De afgelopen tijd is het bestuur bezig geweest met het verbeteren van een belangrijk aspect binnen de vereniging, namelijk het innen van contributiegelden. Doorgaans is het innen van contributie een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. Vanaf dit jaar zullen we dan ook gaan werken met ClubCollect; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen. Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor jou als lid. Met ClubCollect kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen, en bepaal je gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven.
Je krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je
bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de penningmeester.

Hoe werkt het precies?

ClubCollect is een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Vanaf seizoen 2022 ontvang je van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op jouw persoonlijke betaalpagina kun je bepaalde voorkeuren instellen. Zoals betalen in termijn of de dag dat de betaling wordt afgeschreven.

Daarnaast verlopen de betalingen in principe altijd via automatische incasso en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je een aankondiging, zo ben je altijd op de hoogte.

Delen van gegevens

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Wij zijn erg blij met deze stap. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staat de vereniging hier altijd voor open.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

ENGLISH

Dear members,

Recently, the board has been working on improving an important aspect within the club, namely the collection of membership fees. Usually, collecting dues is a time-consuming job, which involves a lot of administration. From this year we will work with ClubCollect; an online tool that automates some steps of invoicing, including sending payment requests, reminders, and processing payments. In addition, ClubCollect also offers benefits for you as a member. With ClubCollect you can choose to pay in installments, and you can easily decide on which date the money will be written off. You will also receive a personal payment page with an invoice overview, in which you. For example, can adjust your data yourself or ask the treasurer a question.

How exactly does it work?

ClubCollect is an online invoicing module that supports our association in collecting membership fees. From season 2022 you will receive a payment request from ClubCollect with a link to your personal payment page by e-mail, text message or letter. On your personal payment page you can set certain preferences. Such as paying in installments or the day the payment is debited.

In addition, payments are in principle always made by direct debit and ClubCollect charges a small administrative fee. You will receive an announcement prior to each debit, so that you are always informed.

Sharing data

In order to be able to carry out the service, we as a club share some personal data with ClubCollect, including your name, email address, home address, bank details, telephone number and the payment amount to be completed. Your personal data will never be used without permission be distributed or used for commercial purposes. View the Privacy Statement on the ClubCollect website for an exact description of the data processing. ClubCollect processes the personal data entirely in accordance with the General Regulation Data protection (EU 2016/679.13-14).

We are very happy with this step. If you have any questions about this, you can always contact the treasurer. Even if there are questions while working with ClubCollect, the club is always open to this.

With best regards,

The board

JEUGDCOMPETITIE VAN START

Het is zover, de jeugdcompetities mogen starten! Vanaf zondag 6 juni gaan we los in alle jeugdklassen!

Omdat we niet zeker zijn of er nog elftallen zich terugtrekken én wij niet zeker zijn hoeveel van de jeugd met hun ouders op vakantie gaan zodra de scholen vrij zijn, plannen wij vooralsnog een wedstrijdprogramma tot en met het weekend van 10/11 juli. Bij voldoende elftallen per leeftijdsgroep zullen wij eventueel de competitiedatum na deze datum verlengen. Wel is al zeker dat wij in september ook nog competitiecricket voor de jeugd zullen aanbieden.

Tot en met 10/11 juli worden alle jeugdwedstrijden (behalve de woensdagmiddag competitie voor de U9) op zondagen gespeeld worden. Van 17 juli t/m 28 augustus worden wedstrijden gespeeld op zaterdagen.

Wedstrijden starten om 09.00 uur, maar kunnen in onderling overleg ook op een later tijdstip aanvangen. Let op: de eerste weken is er nog geen seniorencricket op zondagochtend/ middag. Dit kan, wanneer de overheid dit toestaat wel veranderen. Seniorencricket start op zaterdagen om 13.30 uur (Vrouwenklasse en Zami cricket). Op zondagen wordt door de senioren gestart om 12.00 uur (Overgangsklasse A & B), 13.00 uur (2e en 3e klasse) of 13.30 uur (Zomi). Houdt hier goed rekening mee door, bijvoorbeeld, eten en drinken na een wedstrijd aan te bieden.

Bij de indeling van poules hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met het verzoek van de Rijksoverheid om rekening te houden met zo kort mogelijke reisafstanden.

UPDATE 28 MEI 2021

De sport gaat per 5 juni verder open. Als de dalende trend van de coronacijfers doorzet, wordt dan de derde stap gezet in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor de sport betekent dit onder andere dat bij teamsporten de afstandsregels worden versoepeld, jeugd weer competitie mag spelen, groepslessen zijn toegestaan en de deuren van sportkantines onder voorwaarden weer open kunnen. Lees hier ons nieuwsbericht hierover. Onze faq en het protocol passen we maandag 31 mei einde middag aan.

Tot 5 juni gelden onderstaande regels.

Sinds 19 mei gelden er in Nederland versoepelingen van de ter bestrijding van het coronavirus ingestelde lockdown. Voor de sport betekent dit dat er binnen en buiten onder bepaalde voorwaarden mag worden gesport.

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar overal in teamverband sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. Onderlinge wedstrijden met teams van de eigen vereniging zijn toegestaan, de competitie ligt wel stil. Publiek mag niet aanwezig zijn.

Personen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in teamverband sporten, op anderhalve meter afstand en in groepen met maximaal dertig personen. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten (buitenterrassen op sportlocaties mogen onder voorwaarden open).

Personen ouder dan 17 jaar mogen binnen in groepen van maximaal twee personen (exclusief een instructeur) sporten, op anderhalve meter afstand. Ook hier geldt het maximum van dertig personen per ruimte. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Update 17 mei 2021

Langzaam maar zeker komen we steeds een stapje dichterbij het versoepelen van de coronamaatregelen. Het ziet ernaar uit dat we zeer waarschijnlijk per woensdag 19 mei gaan beginnen aan stap 2 van het openingsplan!

Wat betekent dit voor cricket?

Algemeen
Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden.

Tot en met 26 jaar
Er mag buiten in groepsverband getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel. Sporters tot en met 17 jaar mogen dit ook binnen doen.
Jeugd mag helaas nog niet van start met competitiewedstrijden. Naar verwachting volgt dat bij een volgende stap in de ‘opening’ in juni. Wel mogen er wedstrijden gespeeld worden met teams van de eigen vereniging.

27 jaar en ouder
Alle sporters vanaf 27 jaar en ouder mogen buiten in groepsverband trainen met een maximale groepsgrootte van 30 personen. Die houden echter wel 1.5 meter afstand tot elkaar. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Binnen mag er individueel of in groepsverband met maximaal 2 personen getraind worden. Er mag met meerdere groepen van 2 gesport worden.

Update 9 maart 2021

Bij de coronapersconferentie van maandagavond 8 maart heeft het kabinet enkele versoepelingen aangekondigd. Zo is sporten in groepsverband voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar vanaf woensdag 3 maart toegestaan. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club.

Daarnaast is het sporten vanaf 27 jaar ook toegestaan, maar hier zitten regels aan verbonden.

sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in teamverband sporten en zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties;
sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen bij elkaar sporten. Voorwaarde is dat zij 1,5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
Protocol verantwoord sporten: https://nocnsf.nl/media/4105/protocol-verantwoord-sporten-v160321-v2.pdf

CORONA UPDATE 20-02-2021:

We hebben besloten om voor de jeugd de buiten trainingen langzaam te zullen opstarten. Zondag 21 februari 2021 een eerste snuffelsessie in de kooi!  Het Corona Protocol is hiervoor geupdate zie ook de COVID-19 Pagina https://hilversumschecc.wordpress.com/covid-19/

CORONA UPDATE 13-10-2020:

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

Strenge regels vanaf 14 oktober

De regels gelden vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur.
De regels gelden minstens 2 weken. Misschien nog langer.

Nieuwe regels voor sporten

 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
  Sport alleen. Of in een team van maximaal 4 mensen.
  Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.
 • De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
  Zij mogen wel in grotere teams sporten.
  Of wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten.